Applications and School fees

The school has an application process that all applicants must follow. Included in the application documents are: Welcome letter, Information booklet, Application Form, Parent Contract, several policy documents and a medical information form. All applicants undergo a credit check and parent interviews are conducted.

When applying, the following fees apply:

  • Application fee: R200 per child
  • Entrance fee (once-off, non-refundable): R2500 per child (Gr R – 7)
  • 2024 Yearly fee : R44 400.00 per child Gr 1 – 7. Payable over 12 months
  • 2024 Yearly fee: R18 240.00 per child Gr R. Payable over 12 months

Although the Board of Governors will always endeavour not to increase tuition fees during the school year, it reserves the right to do so if required by circumstances. School fees will increase by a minimum of 5% annually.

Aansoek en Skoolgelde

Die skool het ‘n aansoekproses wat alle applikante moet volg. Ingeslote in die aansoekdokumente is: Verwelkomingsbrief, informasie brosjure, aansoekvorm, kontrak met ouer, verskeie beleidsdokumente en ‘n mediese inligtingsvorm. Alle aansoekers ondergaan ‘n kredietkontrole proses en onderhoude word met ouers gehou.

Vir ‘n aansoek is die volgende fooie van toepassing:

Skoolgelde:

  • Aansoekgeld: R200 per kind
  • Intreegeld (eenmalig, nie-terugbetaalbaar) : R2500 per kind (Gr R – 7)
  • 2024 Jaarlikse skoolfooi: R44 400.00 per kind Gr 1 – 7. Betaalbaar oor 12 maande.
  • 2024 Jaarlikse skoolfooi: R18 240.00 per kind Gr R. Betaalbaar oor 12 maande.

Die Beheerliggaam sal daarna streef om nie skoolgelde gedurende die jaar te verhoog nie, maar behou die reg om so te maak indien omstandighede dit vereis. Skoolgelde sal jaarliks met ‘n minimum van 5% styg.